Стручни тимови

СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови актива:

Биљана Поповић, руководилац актива

Божидар Остојић, члан

Биљана Ђелић, члан

Наташа Васић, члан

Немања Протић, члан

Ана Танасковић, члан

Драгана Ивковић, члан

Мирјана Анђелковић Киселички, члан

Циљ рада актива је да  методолошки повеже садржаје, активности и  пројекте који су део унапређивања васпитно-образовног рада школе.

 СТРУЧНИ ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Према Школском развојном програму који је усвојен за период од 2013/2016. годину, основни циљ је даље унапређивање квалитета образовања и васпитања заснованих на Образовним стандардима за основну школу.

Особеност ОШ „Дринка Павловић“ пружа  континуиран и комплексан развој функционалног знања, вештина, умећа и ставова, тако да све области школског живота буду заступљене.

Чланови Стручног актива за развојно планирање (САРП) су:

Марина Дрндарски, руководилац актива

Јелисавета Вилотић, члан

Јелена Бобаревић, члан

Мерима Јовановић, члан

Јоле Булатовић, члан

родитељ, члан

ученик из Парламента, члан

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Милица Вајукић Петровић, руководилац тима

Јелисавета Вилотић, члан

Божидар Остојић, члан

Лола Лукић, члан

Драгана Гајић, члан

Небојша Мисаиловић, члан

Гордана Ракић, члан

Јоле Булатовић, члан

ШКОЛСКИ  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊE

Законом о основама система образовања и васпитања из 2003. године, постављене су основе система обезбеђивања квалитета у образовању. На основу стратешког плана до 2006. године предвиђени су кораци, активности и рокови за израду документа за смовредновање школа  са задатком развоја система самовредновња школа, подршке школама за самовредновање, обуку, развој система спољашњег вредновања и реализовање програма спољашњег  вредновања. Крајем  2010. године Завод за вредновање квалитета овразовања и васпитања објавио је Стандарде квалитета рада образовно-васпитних установа.

Циљ  вредновања и самовредновања школе је:

  • Унапређивање квалитета рада школе
  • Прихватање одговорности  свих актера у образовном систему за сопствени рад и развој
  • Јачање међусобног поверења и повећање аутономије школе
  • Прихватање и примену стандарда у пракси
  • Рационално планирање и коришћење ресурса школе

Чланови школског  тима  ОШ“Дринка Павловић“ за вредновање и самовредновање :

Оливера Ајдер, руководилац тима

Ирини Котронис, члан

Винка Радош, члан

Катарина Колаковић, члан

Слободан Живковић, члан

Александра Вукановић, члан

Нела Гајић, члан

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:

Марина Манић, руководилац тима

Јелисавета Вилотић, члан

Божидар Остојић, члан

Кристина Радојичић, члан

Драгана Живковић, члан

Ивана Мицић, члан

Дејан Младеновић, члан

Дијана Хорватић, члан

Предраг Пешић, члан

Јоле Булатовић, члан

KOНTAKT ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛИ – ПРЕУЗМИ

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

Јоле Булатовић, руководилац тима

Славица Хорват, члан

Биљана Поповић, члан

Милица Дугоњић, члан

Душан Глушац, члан

ТИМ ЗА ПРОФЕСОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Божидар Остојић, руководилац тима

Игор Јовановић, члан

Александра Вукановић, члан

Лола Лукић, члан

Валентина Маслеша, члан

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Љиљана Новковић, руководилац тима

Иван Пауновић, члан

Мирјана Бановић, члан

Јелена Хаџи-Ђорђевић, члан

ТИМ ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА

Немања Протић, руководилац тима

Славица Хорват, члан