Стручни тимови

СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови актива:

Марина Дрндарски, професор биологије

Немања Протић, вероучитељ

Драгана Живковић, професор разредне наставе

Кристина Радојичић, професор енглеског

Винка Радош, професор разредне наставе

Јоле Булатовић, в.д. директор

Циљ рада актива је да  методолошки повеже садржаје, активности и  пројекте који су део унапређивања васпитно-образовног рада школе.

 СТРУЧНИ ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Према Школском развојном програму који је усвојен за период од 2013/2016. годину, основни циљ је даље унапређивање квалитета образовања и васпитања заснованих на Образовним стандардима за основну школу.

Особеност ОШ „Дринка Павловић“ пружа  континуиран и комплексан развој функционалног знања, вештина, умећа и ставова, тако да све области школског живота буду заступљене.

Чланови Стручног актива за развојно планирање (САРП) су:

Љиљана Новковић, професор разредне наставе

Нина Петров, професор математике

Марина Дрндарски, професор биологије

Божидар Остојић, педагог

Иван Пауновић, професор разредне наставе

Биљана Ђелић, професор математике

Јелисавета Вилотић, психолог

Јоле Булатовић, в.д. директор

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Биљана Поповић, професор разредне наставе

Јелисавета Вилотић, психолог

Божидар Остојић, педагог

Лола Лукић, професор ликовне културе

Марина Манић, професор разредне наставе

Урош Момчиловић, професор физичког васпитања

ШКОЛСКИ  ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊE

Законом о основама система образовања и васпитања из 2003. године, постављене су основе система обезбеђивања квалитета у образовању. На основу стратешког плана до 2006. године предвиђени су кораци, активности и рокови за израду документа за смовредновање школа  са задатком развоја система самовредновња школа, подршке школама за самовредновање, обуку, развој система спољашњег вредновања и реализовање програма спољашњег  вредновања. Крајем  2010. године Завод за вредновање квалитета овразовања и васпитања објавио је Стандарде квалитета рада образовно-васпитних установа.

Циљ  вредновања и самовредновања школе је:

  • Унапређивање квалитета рада школе
  • Прихватање одговорности  свих актера у образовном систему за сопствени рад и развој
  • Јачање међусобног поверења и повећање аутономије школе
  • Прихватање и примену стандарда у пракси
  • Рационално планирање и коришћење ресурса школе

Чланови школског  тима  ОШ“Дринка Павловић“ за вредновање и самовредновање :

Оливера Ајдер, професор разредне наставе

Марина Дрндарски, професор биологије

Милена Симић, професор математике

Ђорђе Беара, професор разредне наставе

представник Савета родитеља

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА:

Јелисавета Вилотић, психолог

Божидар Остојић, педагог

Мирјана Анђелковић Киселички, професор немачког језика

Јелена Костадиновић, професор разредне наставе

Марија Машић, професор разредне наставе

Биљана Ђелић, професор математике

Немања Протић, вероучитељ

Слободан Живковић, професор енглеског

Перса Рогач, професор техничког и информатичког образовања