Школски одбор

 ШКОЛСКИ ОДБОР

Чланови Школског одбора су:

 • Представници  Савета родитеља: Станислава Мијић, Стеван Јовановић, Владимир Ђорђевић
 • Представници друштвене средине: Весна Дедић Николић, Горан Димитријевић, Горан Димитријевић
 • Представници Школе: Мирјана Петровић Брашњовић, Драгана Живковић, Јоле Булатовић

Председник Школског одбора је Мирјана Петровић Брашњовић .

Школски одбор:

 • доноси Статут Школе и друге опште акте;
 • доноси годишњи програм рада Школе, развојни план и усваја извештаје о њиховом остваривању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 • доноси финансијски план Школе;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора Школе;
 • разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • именује комисије из своје надлежности, које не именује директор Школе;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • даје мишљење у поступку одлучивања о избору наставника и стручних сарадника;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом Школе