Школски одбор

 ШКОЛСКИ ОДБОР

Чланови Школског одбора су:

 • Представници  Савета родитеља: Мирко Милосављевић, Марија Стојановић, Тијана Вујовић
 • Представници локалне самоуправе: Весна Дедић, Миљка Марјановић, Aна Матић
 • Представници Школе: Драгана Гајић, Биљана Ђелић, Славица Хорват

Председник Школског одбора је Весна Дедић .

Школски одбор:

 • доноси Статут Школе и друге опште акте;
 • доноси годишњи програм рада Школе, развојни план и усваја извештаје о њиховом остваривању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 • доноси финансијски план Школе;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора Школе;
 • разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • именује комисије из своје надлежности, које не именује директор Школе;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • даје мишљење у поступку одлучивања о избору наставника и стручних сарадника;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом Школе