Годишњи план рада

На основу члана 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015) и члана 36. став 1. тачка 2) Статута ОШ „Дринка Павловић“ бр. 1003 од 22.11.2013. године и 737 од 23.6.2017. године, Школски одбор је на седници одржаној 14.9.2017. године, донео Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину.