Информатор о раду

  1. Информатор о раду Основне школе „Дринка Павловић“ из Београда, Косовска 19

Информатор о раду Основне школе „Београд“, Београд је сачињен у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени Гласник РС“ бр. 68/10).

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

Лице одговорно за тачност података је директор школе, овлашћено лице за информације од јавног значаја ОШ „Дринка Павловић“, Београд.

  1. 2. Основни подаци и правни положај школе

2.1.Основни подаци

Назив школе је: Основна школа „Дринка Павловић“, Београд. Адреса: Косовска 19

Телефони: директор и факс: 011/3243-813, 011/3243-957; секретар/централа: 011/3238-688.

Електронска адреса школе: drinkapavlovic@drinka.rs

Веб сајт школе:  www.drinka.rs

Матични број: 07002947; Регистарски број: 6014217012; ПИБ: 100052861. Текући рачун: 840-15846660-21;