Извештај о раду директора школе

Директoр је oдгoвoран за закoнитoст рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
2) стара се о осигурању квалитета, самовредопвању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
3) стара се о остваривању развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима…