Извештај о раду школе 2021/22.

Извештај о раду директора
По Закону о основама система образовања и васпитања, директор школе ради следеће
послове:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе;
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за
спровођење спољашњег вредновања,
остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног
рада;
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих
средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-
васпитног рада и педагошке праксе и предузима
мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних
сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за
стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника;
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са
прописима;
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветног саветника, као и других инспекцијских
органа;
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе
података о установи у оквиру јединственог
информационог система просвете;
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље,
односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим
питањима од интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно
педагошког већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у
установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и
ученика установе и саветом родитеља;
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и
раду установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у
складу са овим и другим законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са
законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности
ученика и запослених, у складу са овим и
другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем
у радни однос;
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Извештај о раду школе 2021/22.  ПРЕУЗМИ