Извештај о раду школе

На основу члана 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 38. став 2. тачка 14) Статута ОШ „Дринка Павловић“ бр. 1003 од 22.11.2013. године, Школски одбор је на седници одржаној 14.9.2016.године, усвојио Извештај о остварености годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину.