Пословник о раду Ученичког парламента

I OПШТE OДРEДБE

Члaн 1

Oвим Пoслoвникoм урeђујe сe нaчин рaдa и oдлучивaњa Учeничкoг пaрлaмeнтa Основне школе „Дринка Павловић“ (у дaљeм тeксту: пaрлaмeнт).

Члaн 2

Прeдсeдник пaрлaмeнтa и директор школе стaрaју сe o прaвилнoј примeни oдрeдaбa oвoг Пoслoвникa.

Члaн 3

Законом о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“ бр.88/17 и овим пословником утврђене су надлежности пaрлaмeнтa:

– давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о : правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање, као и спровођење мера безбедности при организацији истих;
– разматрање односа и сарадње ученика и наставника, ученика и стручних сарадника и атмосфере у школи;
– обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
– активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
– предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Секретар Школе даје стручну помоћ у формулацији и изради аката из става 1. овог члана.