Правила понашања ученика, запослених и родитеља

На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези с чланом 43. став 3. Закона о основама система образовања и васпитањa („Службени гласник РС“ , бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 у даљем тексту: Закон) и члана 36. став 1. тачка 1) Статута ОШ „Дринка Павловић“, бр. 1003 од 22.11.2013. године, Школски одбор на седници одржаној 26.12.2013. године, донео је

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилима уређују се међусобни односи ученика, запослених, родитеља ученика и других лица у школи, чиме се негују односи разумевања, уважавања и развијања позитивне атмосфере у школи, ближе одређују обавезе и одговорности ученика, запослених, родитеља ученика и других лица који користе услуге школе и утврђују основна правила понашања у Основној школи „Дринка Павловић“ из Београда (у даљем тексту: школа).
Члан 2.
Поштовањем и применом ових правила обезбеђује се несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина чиме се доприноси бољем успеху ученика, угледу школе и стварају основе за боље и савременије услове рада.
Члан 3.
У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.
Члан 4.
Ученици, запослени, родитељи ученика и друга лица дужна су да се понашају пре свега на начин и у складу са Правилником о мерама за спровођење заштите и безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа, као и да се старају за спровођење тих мера.

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Члан 5.
Права ученика остварују се у складу с позитивним међународним уговорима и конвенцијама и законом, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на:
– квалитетан образовно-васпитни рад,
– уважавање личности,
– свестран развој личности,
– заштиту од дискриминације и насиља,
– благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање,
– информацију о његовим правима и обавезама,
– подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања,
– слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента,
– учествовање у раду органа школе у складу са законом,
– покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1–9 овог члана нису остварена.
Члан 6.
У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.
Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит.
Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалба на испит прописан посебним законом, у року од 24 сата од саопштења оцене.
Директор школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељенским старешином, одлучује о приговору у року од три дана. Ако оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена овим или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. закона, право из члана 103. закона, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је захтев из претходног става овог члана основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона.
Ако школа не поступи по упозорењу из претходног става, Министарство ће одлучити о захтеву.
Члан 7.
Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.
Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреде обавезе учињене у току школске године.
Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 15 дана од дана сазнања за повреду.
Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик намерно или из крајње непажње нанесе школи у складу са законом.
Члан 8.
Ученик може за повреду својих радних обавеза да одговара дисциплински и материјално.
Повреда обавеза ученика школе може бити лакша и тежа.
Статутом школе регулишу се лакше и теже повреде, васпитно-дисциплинске мере и поступак њиховог изрицања.
Члан 9.
Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на часу, за развијање међусобних односа ученика базираних на узајамном разумевању и сарадњи у одељењу или ван одељења као и за развијање бољих међуљудских односа с другим ученицима, запосленима и трећим лицима.
Ученике који постижу изузетне резултате у образовно-васпитном процесу школа награђује на крају школске године сходно материјалним, односно финансијским могућностима, а у складу са законом и општим актима.