Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Овим Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ( у даљем тексту: Правилник ) у Основној школи „Дринка Павловић“ ( у даљем тексту: Школа ) уређују се обавезе запослених у раду и њихова одговорност за повреду радних обавеза и дужности и причињену штету, покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера за учињене повреде радних обавеза, рокове застарелости покретање и вођење поступка, рокови застарелости и извршења дисциплинских мера и друга питања веазана за дисциплинску одговорност запослених.

Правилник о дисциплинској одговорности запослених ПРЕУЗМИ