Правилник о дисциплинској одговорности

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ( у даљем тексту: Правилник ) у Основној школи „Дринка Павловић“ ( у даљем тексту: Школа ) уређују се обавезе запослених у раду и њихова одговорност за повреду радних обавеза и дужности и причињену штету, покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера за учињене повреде радних обавеза, рокове застарелости покретање и вођење поступка, рокови застарелости и извршења дисциплинских мера и друга питања веазана за дисциплинску одговорност запослених.

Члан 2

Ступањем на рад и школу запослени преузима обавезе и дужности на раду и у вези са радом.

Члан 3

Запослени су међусобно и лично одговорни за савесно извршавање радних дужности и обавеза у радном односу.
Запослени који својом кривицом не испуњава своје дужности и радне обавезе или се не придржава одлука донетих у Школи, чини повреду радне дужности и обавезе.

Члан 4

Запослени може да одговара за:

1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом установе и законом;
2) тежу повреду радне обавезе прописану законом;
3) повреду забране;
4) материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.
Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ, и одговорност за прекшај, не искључује дисциплинску одговорност запосленог ако та радња представља повреду дужности и обавезе.