Правилник о набавкама

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ – ПРЕУЗМИ

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак набавке у Школи, а нарочито начин планирања набавки, (критеријуми, правила и начин одређивања предмета набавке, начин одређивања процењене вредности набавки, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролa набавки и начин праћења извршења уговора о набавци…