Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у „Дринка Павловић ” (даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.

Члан 2.

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.

II Похвале

Члан 3.

Ученик може добити похвалу за:

1) одличан успех и примерно владање;

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;

4) Ученика генерације;

Похвале из става 1. тач. 4) овог члана додељују се ученицима завршног разреда.

Члан 4.

На крају првог, другог и трећег разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, у сваком одељењу похваљују се по четири ученика за постигнућа из наставног предмета Ликовна култура, од којих се један и награђује.

 

Критеријуми за похвале на крају првог, другог и трећег разреда су:

  • континуирано одлична оцена из наставног предмета;
  • учешће на такмичењима, конкурсима и изложбама у школи и ван ње.