Правилник о похваљивању и награђивању ученика

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА  О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“ ДЕЛ. БР. 409/5 ОД 03.04.2018. године

I Опште одредбе

Брише се члан 7. и нови члан 7. гласи:

Члан 7.

Вукове и Посебне дипломе додељују се по критеријумима Правилника о дипломама за изузетан успех ученика основних школа (Сл. гл. РС“ 37/93 и 42/93).

Награде

Нови члан 8. гласи:

Члан 8.

Признање Ученик генерације додељује се ученику завршног разреда  (кандидат може бити и ученик који није похађао претходне разреде у ОШ „Дринка Павловић“)   који испуњава следеће услове:

а) постигао одличан успех (5,00) и имао примерно владање од 5. до 8. разреда

б) успех на такмичењима из наставних предмета од 5. до 8. разреда

в)  успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама

г) учешће у културном и друштвеном животу школе

 

Брише се члан 9. и нови члан 9. гласи:

Члан 9.

Бодовни систем се примењује уз одговарајућу приложену документацију (дипломе, сведочанства)

Елементи који се вреднују приликом избора Ученика генерације из члана 8. бодују се на следећи начин:

 

а) Успех у учењу и владању од 5. до 8. разреда

– разред завршен са просечном оценом 5,00  ………………………5 бодова

– разред завршен са примерним владањем …………………………….1 бод

– разред завршен без иједног неоправданог изостанка …………..1 бод

– Вукова диплома………………………………………………………………….5 бодова

б) Успех на такмичењима из наставних предмета од 5. до 8. разреда

Бодују се резултати са такмичења предвиђених  Календаром такмичења и смотри ученика основних школа који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Бодује се свако освојено место на одређеном такмичењу (од општинског до међународног нивоа).  Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 1/2 бодова предвиђених за дато место и ниво такмичења.

Ниво такмичења   1. место         2. место      3. место

– Општинско          4 бода            2 бода         1 бод

– Окружно              6 бодова        4 бода         2 бода

– Републичко          8 бодова        6 бодова     4 бода

– Међународно      10 бодова      8 бодова     6 бодова

в) Успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама од 5. до 8. разреда

Бодују се  резултати на спортским такмичења, смотрама, конкурсима и изложбама у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Бодује се свако освојено место на одређеном такмичењу (од општинског до међународног нивоа).  Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 1/2 бодова предвиђених за дато место и ниво такмичења.

По овом основу кандидат може да освоји:

– за прво место ……………………………4 бода

– за друго место …………………………..2 бода

– за треће место…………………………….1 бод

г) учешће у културном и друштвеном животу школе

Чек листа којом  Одељењско веће утврђује и доноси одлуку о ангажовању  ученика:

– пружа подршку другим ученицима

– пристојан однос према запосленима школе

– учешће у манифестацијама школе (Дани науке, Дечје пролећне радости,  пројекти,приредбе)

– учешће у Ученичком парламенту

– учешће у Вршњачком тиму

– учешће у друштвеним акцијама (еколошке, хуманитарне, Црвени крст и сл.).

 

Брише се члан 10. и нови члан 10. гласи

Члан 10.

Поступак избора Ученика генерације спроводи Комисија коју именује Наставничко веће, а коју чине: директор школе, педагог или психолог школе, по један наставник разредне и предметне наставе. У комисији не могу бити наставници који су одељењске старешине предложеним  кандидатима.

Задатак комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране Одељењског већа према критеријуму из овог Правилника, а на основу приложене  документације коју  доставља одељењски старешина.

 

Брише се члан 11. и нови члан 11. гласи

Члан 11.

Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу.

Наставничко веће проглашава за Ученика генерације оног кандидата који у укупном збиру има највећи број бодова.

Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, Наставничко веће јавним гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за Ученика генерације.

 

Брише се члан 12. и  нови члан 12.гласи:

Члан 12.

Поступак избора Ученика генерације (предлагање, кандидата, формирање комисије. прикупљање документације) мора отпочети 25 дана пре краја наставне године за ученике осмог разреда.

 

Брише се члан 13. и нови члан 13. гласи

Члан 13.

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској заједници по одлуци Наставничког већа или стручног већа наставника.

На крају школске године године награђују се сви ученици првог разреда, ученици 2-8. разреда који постигну одличан успех (5,00), носиоци Вукове дипломе и Ученик генерације.

Школски одбор одобрава средства за доделу награда.

 Члан 3.

Измене и допуне Правилника о похваљивању и награђивању ОШ „Дринка Павловић“ ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.