Правилник о похваљивању и награђивању ученика

На основу члана 119  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17 ) Статута  ОШ „Дринка Павловић“ бр. 408 од 03.04.2018. године, Школски одбор је на седници одржаној 29.03.2018. године године, донео

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ОШ „Дринка Павловић”

I Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у „Дринка Павловић ” (даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.

Члан 2.

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.

II Похвале

Члан 3.

Ученик може добити похвалу за:

1) одличан успех и примерно владање;

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;

4) Ученика генерације;

Похвале из става 1. тач. 4) овог члана додељују се ученицима завршног разреда.

Члан 4.

На крају првог, другог и трећег разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, у сваком одељењу похваљују се по четири ученика за постигнућа из наставног предмета Ликовна култура, од којих се један и награђује.

 

Критеријуми за похвале на крају првог, другог и трећег разреда су:

  • континуирано одлична оцена из наставног предмета;
  • учешће на такмичењима, конкурсима и изложбама у школи и ван ње.

На крају првог циклуса основног образовања и васпитања у сваком одељењу четвртог разреда похваљују се по један ученик за постигнућа из наставних предмета: Српски језик, Немачки језик, Математика, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање.

 

Критеријуми за похвале на крају првог циклуса, у четвртом разреду, су:

  • континуирано одлична оцена из наставног предмета;
  • активно укључивање у ваннаставне активности;
  • показани афинитет и креативност у раду;
  • учешће на такмичењима, конкурсима и изложбама у школи и ван ње.

 

У току другог циклуса основног образовања и васпитања у сваком одељењу сваког разреда, могу се похваљивати ученици за постигнућа из свих наставних предмета.

 

Критеријуми за похвале у току другог циклуса су:

  • континуирано одлична оцена из наставног предмета;
  • активно укључивање у ваннаставне активности;
  • показани афинитет и креативност у раду;
  • учешће на такмичењима, конкурсима и изложбама у школи и ван ње.

 

У сваком одељењу  од 1. до 8.разреда, један ученик се похваљује као Најбољи друг, који се бира гласањем свих ученика из одељења, поводом Дана школе.

 

Члан 5.

Похвале могу бити писмене и усмене.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.

Писмену похвалу одељењског старешине и Одељењског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.

Члан 6.

Похвале ученицима, на предлог одељењског старешине и Одељењског већа, додељује Наставничко веће Школе на јединственом обрасцу за све ученике школе.

Члан 7.

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.

 

Награде

Члан 9.

Признање Ученик генерације додељује се ученику завршног разреда, на крају осмог разреда, под условом да је ученик:

1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда;

2) да се истицао у ваннаставним активностима или био ангажован у културном и друштвеном животу школе;

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима и стекао поверење својих вршњака,

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи.

Члан 10.

Услови из члана 1. овог Правилника морају бити кумулативно испуњени.

Награда се додељује само једном ученику (изузетно два).

За ученике генерације предлоге подносе одељењске старешине, након консултација са предметним наставницима на Одељењском већу, одељењском заједницом и стручним сарадницима.

Признање Ученик генерације  додељује Наставничко веће, након јавног гласања на посебној седници Наставничког већа.

Члан 11.

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на такмичењима.

Члан 12.

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској заједници, носиоцима Вукове дипломе и носиоцима Специјалне награде.

Награде се додељују у току школске године.

Члан 13.

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељењског старешине, по прибављеном мишљењу одељењског већа или стручног актива.

Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.

 

Члан 14.

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове награде.

Члан 15.

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, по одлуци Наставничког већа.

Ученици се могу наградити и на следећи начин:

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл.

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и сл.

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл.

Члан 16.

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

 

IV Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.

Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор.

Члан 18.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                    _________________________________

 

Правилник је  објављен је на огласној табли Школе, дана 30.03.2018. године.