Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 у даљем тексту: Закон и члана 36. став 1. тачка 1) Статута ОШ „Дринка Павловић“, бр. 1003 од 22.11.2013. године, Школски одбор је на седници одржаној 26.12.2013. године, донео

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

Члан 1.
Овим Правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.
Обавезе ученика
Члан 2.
У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.
Обавезе ученика су да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.
Сви ученици имају обавезу да поштују правила понашања која школа прописује.
Васпитни рад са ученицима
Члан 3.
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Члан 4.
Ученик може да одговара за:
Лакшу повреду обавезе, тежу повреду обавезе прописану Законом, за повреду забране прописане чл. 44. и 45. Закона и за материјалну штету.
Ученик може за повреду својих обавеза да одговара дисциплински и материјално-за штету коју нанесе школи, намерно или из крајње непажње.
За повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна и васпитно-дисциплинска мера у складу са законом.