Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности

Члан 1

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Члан 2
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
8) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези с чланом 43. став 3. Закона о основама система образовања и васпитањa (“Службени гласник РС” , бр. 88/2017,27/2018 и др. закони у даљем тексту: Закон) и члана 67. став 2. тачка 1) Статута ОШ „Дринка Павловић“,  бр. 408 од 03.04.2018. године и на основу Ближих услова о начину, садржаjу, дужини, месту и времену обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада из Правилника о обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени гласник РС“, бр. 68/2018), Школски одбор на седници одржаној 15.11.2018. године, донео је

 

ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА  ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“,

БРОЈ 410/1 ОД 03.04.2018. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

           Додају се нови чланови и то:

После члана 10. следе члан 10а, члан 10б, члан 10в, члан 10г,члан 10д, члан 10ђ

 

Члан 10а 

Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере школа ученику одређује и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада који се одвија у просторијама или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Школа одређује ученику друштвено-корисни, односно хуманитарни рад у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика и о томе је дужна одмах да обавести родитеља односно другог законског заступника.

У случају изрицања мере ученику који похађа наставу по ИОП-у узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање.

Активности хуманитарног и друштвено-корисног рада се организују у групи, одељењу, разреду, односно класи школе, у другој установи, самостално или уз подршку вршњака, наставника и стручног сарадника.

Члан 10б 

Код изречених васпитних мера за учињене лакше повреде обавезе ученика активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада могу бити:

продужење обавезе редара; писање рада са темом везаном за повреду обавезе; израда паноа везаног за одређену тему; брига о простору у коме бораве ученици; помоћ у продуженом боравку; помоћ наставнику; помоћ дежурном наставнику; помоћ стручном сараднику; помоћ у административним пословима; помоћ школским тимовима; организовање хуманитарне акције; помоћ домару; помоћ техничком особљу; учешће о организовању предавања спољних сарадника; помоћ у трпезарији; помоћ наставницима у ваннаставним активностима; уређење дворишта; учешће у организовању културних, спортских и других активности у школи; израда флајера, стрипова и сл. о небезбедном понашању и др.

 

Члан 10в

При изрицању васпитно-дисциплинских мера ученику за теже повреде обавеза могуће су следеће активности друштвено-корисног и хуманитарног рада: укључивање у припрему материјала и израду летописа или часописа школе, приказ о значају евиденција и јавних исправа (ако су повреде везане за евиденције, јавне исправе); презентације везане за чување имовине школе, имовине других и личне имовине; брига о простору у коме се борави, помоћ у одржавању школе (код повреда обавеза везаних за уништење или крађу имовине); помоћ у изради брошура и материјала за рад и учешће у предавањима у вези са темама које су везане за систем вредности који желимо да ученик промени (код повреда обавеза у вези са уношењем и коришћењем разних средстава – пиротехничких, коришћења психоактивних супстанци, алкохола и сл); помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на теме у вези са повредом; помоћ наставнику, дежурном наставнику, домару, помоћном особљу, помоћ запосленима на одржавању хигијене, помоћ наставнику у продуженом боравку, помоћ у извођењу презентација везаних за теме заштите личних података на интернету; помоћ наставнику или стручном сараднику на прикупљању материјала за остваривање предавања на одређену тему и др.

 

Члан 10г

Могуће активности везане за повреде забране и изречене васпитно-дисциплинске мере ученику из разлога повреда забране (забрана насиља, злостављања, занемаривања, дискриминације и понашања којима се вређа част, углед, достојанство) су следеће: организовање предавања на тему људских права и права детета; организовање предавања за ученике на теме везана за грађанска права, обавезе и одговорности; организовање предавања за родитеље везана за грађанска права, обавезе и одговорности; учествовање у организовању хуманитарне акције за помоћ угроженима; подршка-помоћ педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању подршке ученицима.

Начин евидентирања и праћења друштвено-корисног

односно хуманитарног рада

Члан 10д. 

Одељески старешина уз подршку члана одељењског већа или педагога врши евиденциjу о току спровођења активности од момента доношења одлуке о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду односно доношења решења о изреченоj васпитно-дисциплинскоj мери чиjи jе саставни део изрека о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду, на следећи начин:

 • Отвара евиденциони картон о току спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног рада,
 • У картону уписуjе датум доношења одлуке односно решења и ко jу jе донео,
 • Име и презиме ученика на кога се односе утврђене активности,
 • Име и презиме родитеља, односно законског заступника ученика на кога се односе утврђене активности, одговорног за активно учествовање у остваривању плана активности као и одговорног у случаjу да ученик одбиjе да остваруjе друштвено-корисни, односно хуманитарни рад,
 • Име и презиме члана одељењског већа односно педагога задуженог за праћење тока спровођења активности односно име и презиме одељењског старешине ако самостално прати исте активности,
 • Назив, место и време планираних активности из одлуке, односно решења,
 • Начин праћења спровођења активности коjе одељењски старешина спроводи самостално или уз подршку члана одељењског већа или педагога,
 • Уписуjе датуме и временски период извршених активности од стране ученика,
 • Уписуjе датуме обављених разговора са педагогом и родитељем, односно законским заступником ученика као и садржину односно активности учешћа родитеља у спровођењу плана активности,
 • Констатуjе одбиjање ученика да остваруjе друштвено-корисни, односно хуманитарни рад,
 • Констатуjе одбиjање родитеља, односно законског заступника ученика да учествуjе у остваривању плана активности или да не предузима довољно активности у случаjу када ученик одбиjе да остваруjе друштвено-корисни, односно хуманитарни рад,
 • Предлаже мере директору школе за покретање прекршаjног односно кривичног поступка према родитељу односно законском заступнику ученика и доставља му податке неопходне за покретање тих поступака (разлоге, тj. чињенице за покретање поступка, име, презиме, адресу и сл.),
 • Констатуjе успешност или неуспешност спроведених активности друштвено-корисног и хуманитарног рада,
 • Констатуjе датум сачињавања, односно предаjе надлежном органу,
 • Предлаже одељењском већу смањење оцене из владања.

 

 Извештавање о ефектима друштвено-корисног односно хуманитарног рада

Члан 10ђ.

 

Извештаj о ефектима спроводених активности друштвено-корисног и хуманитарног рада коjи одељењски старешина доставља надлежном органу може бити сачињен на jедан од два могућа начина:

 • Доставом евиденционог картона са свим елементима прописаним чланом 10д овог Правилника, или
 • Доставом извештаjа коjи садржи констатациjу успешно односно неуспешно спровођење активности друштвено-корисног и хуманитарног рада и разлоге за констатовање утврђеног стања.

                                                       Члан 2.

Измене и допуне Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика ОШ „Дринка Павловић“ ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                   _____________________________________

                                                                                             Весна Дедић

Допуне Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика ОШ „Дринка Павловић“  објављене су на огласној табли школе дана 16.11.2018. године.

 

 

 

Секретар

________________