Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности

Члан 1

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Члан 2
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
8) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.