Статут школе

III Делатност школе

Члан 13.

Основна делатност Школе је образовно-васпитна делатност у оквиру основног образовања коју Школа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама.

Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених Годишњим планом рада Школе.

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса.

Први циклус обухвата 1. до 4. разреда за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са Наставним планом и програмом и Школским програмом.

Други циклус обухвата 5. до 8. разреда, за које се организује предметна настава, у складу са Наставним планом и програмом и Школским програмом.

Школски програм

Члан 14.

Образовно-васпитни рад у Школи остварује се на основу Школског програма, који доноси Школски одбор.

О предлогу програма, Школа прибавља мишљење Савета родитеља.

Школски програм припремају директор и стручни органи Школе и садржи циљеве, назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које Школа остварује, језик на коме се настава остварује, обавезне и изборне предмете и модуле, по циклусима и разредима, факултативне предмете и њихове програмске садржаје и сва друга питања, прописана Законом, од значаја за Школски програм.

Школски програм садржи и начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, као и начине прилагођавања програма ученицима са посебним способностима.

Члан 15.

Школски програм доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године.

Школски програм се доноси и објављује се на огласној табли Школе, најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће се примењивати.

Члан 16.

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, Школа доноси индивидуални образовни план којим се обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и његово оптимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и вршњачки колектив.

Индивидуални образовни план Школа доноси и за ученика са изузетним способностима.

Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно образовање, у складу са Законом и ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, које доноси министар.